EDUPLAYTION AS: ABONNEMENTSAVTALE

Denne abonnementsavtalen er gjelder mellom deg og Eduplaytion AS, org. nr. 921 181 647 (omtalt som «Eduplaytion», «vi», «oss» eller «vår»). Abonnementsavtalen består av denne avtalen og Brukervilkårene våre som du finner her, og som du plikter å gjøre deg kjent med. Dersom det skulle være motstrid mellom Brukervilkårene og denne avtalen, går denne avtalen foran brukervilkårene.

 

Abonnementsavtalen regulerer vilkårene for din tilgang og bruk av vår nett- og appbaserte læringsløsning med forskjellig funksjonalitet og innhold («Tjenesten»).

 

Du aksepterer abonnementsavtalen ved å registrere deg og betale for Tjenesten. For å kjøpe abonnement til Tjenesten må du være over 18 år. 

Først publisert: 03.11.2022

Sist faglig oppdatert: 03.11.2022

1. BRUK AV TJENESTEN

1.1 Tilgang til Tjenesten

For å bruke Tjenesten våre må du registrere en spillkonto. Om kort tid vil det opprettes en forelderkonto i Numetrys foreldreportal der du vil kunne administrere ditt abonnement og tilknyttede spillbrukere. Tilgangen til Tjenesten forutsetter at du registrerer gyldig betalingsinformasjon.

1.2 Bruksrettighet

Ved inngåelse av abonnementsavtalen gir Eduplaytion deg en ikke-eksklusiv rett til å bruke Tjenesten som inngår i ditt betalte abonnement i løpet av avtaleperioden, med de rettighetene og begrensingene som følger av abonnementsavtalen. Bruksrettigheten gis til en bestemt navngitt person, i samsvar med det som er avtalt ved inngåelsen av abonnementsavtalen.

1.3 Tillat bruk

Tjenesten gjelder bare privat bruk og kan ikke deles med andre personer. Du må ikke dele passordet til din spillkonto med andre, eller videreselge eller bruke Tjenesten kommersielt. Ved mistanke eller brudd på abonnementsavtalen, kan Eduplaytion sperre kontoen din eller heve abonnementsavtalen.

2. VARIGHET OG OPPSIGELSE

2.1 Abonnementets varighet

Abonnementet løper fra det tidspunktet du inngår denne abonnementsavtalen og til abonnementet sies opp. Dersom du ikke avslutter abonnementet før utløpet av betalingsperioden eller bindingstiden, fornyes abonnementet automatisk. Oppgraderer du abonnementet ditt midt mellom to betalinger, vil vi fakturere denne perioden forholdsmessig på neste faktura.

2.2 Din oppsigelsesrett

Du kan si opp ditt abonnement ved å kontakte oss via [email protected], eller i foreldreportalen etter lansering av denne. Oppsigelsen vil gjelde fra utløpet av perioden du har forhåndsbetalt.

 

Ved kjøp av abonnement via en tredjepart, f.eks. i AppStore, kan du også si opp hos tredjepart.

2.3 Oppsigelsesrett for Eduplaytion

Eduplaytion kan stenge eller si opp ditt abonnement hvis du ikke overholder abonnementsavtalen.

3. PRISER OG BETALINGSVILKÅR

3.1 Priser

Abonnementets gis mot betaling. Prisen for abonnementet fremgår av Eduplaytion til enhver tid gjeldende prislister.

3.2 Betalingsbetingelser

Betaling trekkes forskuddsvis for avtaleperioden. Du er ansvarlig for at betalingskortet er gyldig og har dekning. Abonnementet nedgraderes til Numetry Basis dersom betaling ikke skjer i løpet av tretti (30) dager etter fornyelsesdato, og vi vil kreve betalt for de dagene du har hatt tilgang til Tjenesten. Det vil gjøres nye forsøk på å gjennomføre betaling, til betaling skjer. Vi vil også kunne kreve forsinkelsesrente og gebyrer.

3.3 Endringer i pris

Ved prisøkning gir vi deg varsel minst tretti (30) dager i forveien. Dersom du ikke sier opp abonnementsavtalen før prisøkning trer i kraft, anser vi endringen som akseptert. Du vil også få beskjed ved eventuelle prissenkninger.

4. AVTALEBRUDD

4.1 Eduplaytion sitt ansvar og erstatningsplikt

Ved mislighold fra Eduplaytion sin side, vil Eduplaytion bare være ansvarlig for ditt direkte tap. Eduplaytion er likevel ikke ansvarlig for ditt tap dersom feilen skyldes forhold utenfor Eduplaytions kontroll, som Eduplaytion ikke med rimelighet kunne forventes å ha tatt i betraktning ved abonnementsinngåelsen, eller å unngå eller overvinne følgende av.

 

Eduplaytion er ikke ansvarlig for ditt indirekte tap som følge av Eduplaytions mislighold av abonnementsavtalen, med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Eduplaytion. Med indirekte tap menes blant annet ditt tap som følge av at Tjenesten ikke kan benyttes som forutsatt, tapt fortjeneste, medgått tid eller tap som følge av tapte eller forringede data.

 

Eduplaytion sitt ansvar vil under enhver omstendighet begrenses oppad til det du har betalt for Tjenesten de siste seks (6) månedene. Ansvarsbegrensningen vår er kumulativ per seks (6) måneders periode, og ikke per skadetilfelle.

 

4.2 Ditt ansvar og din erstatningsplikt

Dersom du vesentlig misligholder abonnementsavtalen som er inngått, har vi rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning. Du erkjenner at du kan bli erstatningsansvarlig for eventuelle skader vi er påført som følge av kontraktsbrudd.

 

5. ANGRERETT

Dersom du er forbruker og abonnementsavtalen inngås ved fjernsalg, har du angrerett i 14 dager fra leveringen av Tjenesten i henhold til angrerettloven. Du kan enkelt benytte din angrerett ved å fylle ut følgende skjema, eller ved å kontakte oss på [email protected]. Spillbrukeren kan slettes via «Min Profil» i Numetry. Her kan du lese om hvordan du kan be om refusjon om har kjøpt via Apples App Store.

6. KONTAKT

6.1 Kommunikasjon

Eduplaytion vil kunne sende deg informasjon om tjenestene via e-post eller i digitale flater. Vi stoler på at kontaktinformasjonen din er riktig, og du forplikter deg til å informere oss hvis du skulle bytte kontaktinformasjon.

6.2 Kundehjelp

Dersom du har spørsmål om tjenenestene, kan du besøke vårt hjelpesenter eller kontakte oss på [email protected]. Dersom du oppdager feil ved Tjenesten, eller mistenker at noen misbruker spillkontoen din ber vi deg om at du informerer oss om dette via [email protected] øyeblikkelig.

7. ENDRINGER OG OPPDATERINGER

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre tjenestene våre. Hvis vi gjør endringer av betydning for deg, vil vi informere om dette, og vi vil informere deg om de nye abonnementsvilkårene via epost. Ved endringer til din ugunst har du rett til å si opp abonnementsavtalen, og dermed nedgradere til Numetry Basis.

8. OVERDRAGELSE

Du har ikke rett til å overdra abonnementsavtalen til andre. Eduplaytion kan uten samtykke overdra sine rettigheter og forpliktelser etter abonnementsavtalen.

9. LOVVALG OG TVISTELØSNING

Enhver tvist som oppstår som følge av eller i forbindelse med denne abonnementsavtalen skal utelukkende syres og tolkes i samsvar med norsk rett, og skal avgjøres ved norske domstoler.